02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

คณาจารย์สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะพระวิทยากร จากวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION

Scroll Up