02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ 20 สถาบันเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยศิษย์เก่าของ SIBA ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์

Scroll Up