02 939 3000

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest  2016  ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.  มีนักศึกษาหลากหลายสาขาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ นักศึกษาสาขาบัญชี , การโรงแรม , การตลาด ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียน และได้ฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการเจ้าของภาษา Mr. Ben Demir , Ms.LIN Wen เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up