02 939 3000

SIBA College ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

SIBA College ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการอาสาสมัครการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทย โดยมีนักกีฬาพิเศษเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 450 คน ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Scroll Up