02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

SIBA College ต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ เป็นประธานต้อนรับและเปิดการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 โดยมี คณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียนและได้ฝึกประสบการณ์สายวิชาชีพอย่างแท้จริง จากคณาจารย์และนักศึกษา มืออาชีพด้านการโรงแรมของ SIBA College

Scroll Up