02 939 3000

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

SIBA College จับมือกับสถานประกอบการด้านการโรงแรม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรม กับสถานประกอบการด้านการโรงแรม อาทิ โรงแรมดุสิตธานี , โรงแรม CROWN PLAZA เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมครูเพทาย

Scroll Up