02 939 3000

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up