วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up