02 939 3000

บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครูนิเทศ ตัวแทนสถานประกอบการ และผู้ปกครอง ร่วมฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส. ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้วยความภาคภูมิใจไปกับประสบการณ์นอกห้องเรียนที่มากด้วยคุณค่าต่อการเรียนรู้ และโลกทัศน์ใหม่ๆ และชื่นชมแนวคิด วิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ มากด้วยลีลาสมกับคำว่า The Future Citizens

Scroll Up