วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำนักงาน นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ และบริษัท ARIT  โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวเอกชนเข้าทดสอบกว่า 100 คน  ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  โดยศูนย์ทดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

Scroll Up