02 939 3000

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำนักงาน นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ และบริษัท ARIT  โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวเอกชนเข้าทดสอบกว่า 100 คน  ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  โดยศูนย์ทดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

Scroll Up