วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระบบทวิภาคี ในเครือ Minor International และโล่เกียรติคุณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนักศึกษา SIBA ระดับปวส. ระบบทวิภาคี ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 7 คน เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี่ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ

SIBA เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ทวิภาคี ที่ได้มาตรฐาน สร้างคนอาชีวะรุ่นใหม่ ที่พร้อมทำงานทันทีหลังเรียนจบ มีการฝึกประสบการณ์ผู้เรียนแบบเข้มข้น และมีครูจากสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี จะเกิดสิ่งดีๆ ที่ตามมาคือ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงานที่ดี เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 

Scroll Up