02 939 3000

SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. และปวส. โดยสมาคมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานการอาชีวศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  28 สถาบัน  นักเรียน – นักศึกษา จำนวน 180 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER

Scroll Up