02 939 3000

“ดินสอพอเพียง” ผลงานของทีมนักศึกษา SIBA College ที่ได้รับรางวัล “สื่อสารคดีดีเยี่ยม” ในการประกวดสื่อสารคดีเรารักในหลวง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต”

“ดินสอพอเพียง” ผลงานของทีมนักศึกษา SIBA College ที่ได้รับรางวัล “สื่อสารคดีดีเยี่ยม” ในการประกวดสื่อสารคดีเรารักในหลวง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต”

“ดินสอพอเพียง” ผลงานของทีมนักศึกษา SIBA College ที่ได้รับรางวัล “สื่อสารคดีดีเยี่ยม” ในการประกวดสื่อสารคดีเรารักในหลวง “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต” โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักนายกรัฐมนตรี

ดินสอพอเพียง

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ SIBA College

1.) นางสาว สรญา จันทร์สด ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2.) นาย จตุรวิทย์ ศรีกอก ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
3.) นายจักรี ชาญชัยศรี ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
4.) นายธรรมนิตย์ โภคาสัมฤทธิ์ ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
5.) นางสาวฟ้าวณิชย์ ศรัณรุ่งภพ ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
6.) นางสาว ฐิติมา นันท์กวน ปวช. 2/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
7.) นางสาว จิตรา แก้วกนก ปวช. 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
8.) นางสาว จิราพร แก้วกนก ปวช. 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
9.) นายนรินทร วิชยานุวัติ ปวช. 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
10) นางสาว รวินท์ ช้างเยาว์ ปวช. 1/2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Scroll Up