02 939 3000

นักศึกษาสาขาการตลาด SIBA College เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018)

นักศึกษาสาขาการตลาด SIBA College เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018)

อาจารย์ปัญญา สนิทนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด นำนักศึกษา ปวส.ปี 1 สาขาการตลาด  เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018) งานครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะฝีมือ จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ รวม 26 สาขา การประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference กิจกรรม One School One Country และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เพิ่อประกอบการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี

Scroll Up