02 939 3000

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา ในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา ในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัคร ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และในนามประธานฝ่ายหาทุนมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ต่อ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ออกภาคสนามเยี่ยมชุมชน พร้อมแจกถุงยังชีพ และเงินค่าครองชีพให้กับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาอีกด้วย

Scroll Up