02 939 3000

SIBA College จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานประจำปี 2561

SIBA College จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานประจำปี 2561

สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ได้จัดสวัสดิการบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ในครั้งนี้ ได้มีบริการวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมัน ฉีดวัคซีน ตรวจวัดสายตา และบริการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพกาย และใจที่ดีกันทั่วหน้า ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up