วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทนมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

Scroll Up