02 939 3000

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนักเรียนปวช.ปีที่ 1 ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในโอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสมาชิกชมรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา เข้ารับเข็มบำเพ็ญประโยชน์กับท่านประธานในพิธีดังกล่าวด้วย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Scroll Up