02 939 3000

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพโดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up