Menu

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SIBA College โดยกลุ่มวิชาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน การกำเนิดปิโตรเลียม และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 3 โดยมีอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ชั้น 2

Scroll Up