02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

SIBA College โดยกลุ่มวิชาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับพลังงานในหัวข้อ “พัฒนาการพลังงานไทย…สู่อนาคต” โครงการพลังงานสัญจร โดยวิทยากรจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน การกำเนิดปิโตรเลียม และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้กับนักศึกษา ปวช.ปี 3 โดยมีอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ชั้น 2

Scroll Up