02 939 3000

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร

สำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาวิชาทหาร สร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยวิทยากรจากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up