02 939 3000

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตยังสถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตยังสถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษาร่วมแสดงมุทิตาจิตยังสถาบันการศึกษา สถานประกอบการต่างๆ และผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดังนี้

1. อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรสถานประกอบการต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เข้าฝึกปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2. สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด นำโดยอาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดนำนักเรียนทุนเจ้าฟ้าฯ ปีที่ 6 พร้อมด้วยศิษย์เก่า เข้าแสดงมุทิตาจิตผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายแนะแนวสถาบันการศึกษาเดิม อาทิ โรงเรียนเสนานิคม , นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา , บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) , ไทยนิยมสงเคราะห์ , ปัญจทรัพย์ , หอวัง

3. อาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรสถานประกอบการต่างๆ ที่มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ อาทิ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน , ปั้มน้ำมันซัสโก้ , บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว

4. อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่บคุลากรสถานประกอบการต่างๆ ที่มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยฯ อาทิ ชุมชนพหลโยธิน 24 , สำนักงานเขตจตุจักร , สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Scroll Up