วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งความสำเร็จ”และได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมในยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up