02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ รอบค่ำและวันอาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งความสำเร็จ”และได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมในยุค 4.0 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up