Menu
Menu

SIBA College ขอเชิญชมคลิปวีดีโอชุด อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ

SIBA College ขอเชิญชมคลิปวีดีโอชุด อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ

ขอเชิญชม คลิปวีดีโอ ชุดอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีวะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

อาชีวะ ฝีมือชนคนสร้างชาติ Thai Empowerment Specialist


ผู้กล้าอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดย มูลนิธิเอสซีจี

Scroll Up