02 939 3000

SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

อาจารย์สมรภรณ์ บุญคมรัตน์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ จากสาขาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส. ปี 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับ (เส้นทางภาคเหนือ) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ โดยเริ่มต้นเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แวะสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ ชมบ้านประทับใจ คุ้มเจ้าหลวง หรือคุ้มหลวงนครแพร่ แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง ออกเดินทางโดยรถไฟ และเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งทุกคนได้ประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Scroll Up