Menu
Menu

SIBA College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

SIBA College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด ผู้แทนวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ดั่งปณิธานของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ “ครูเพทาย อมาตยกุล” ที่มุ่งให้การสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนของชาติมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up