02 939 3000

SIBA College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

SIBA College มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด ผู้แทนวิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ดั่งปณิธานของผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ “ครูเพทาย อมาตยกุล” ที่มุ่งให้การสนับสนุนการศึกษากับเยาวชนของชาติมาโดยตลอด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

Scroll Up