วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College นำนักศึกษาปวส.ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาดูงานด้านระบบการพิมพ์ในยุคดิจิตอลที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาปวส.ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการพิมพ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ กระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ทันสมัยในการพิมพ์ รวมทั้งเทคนิคในการพิมพ์ในยุคดิจิตอล เรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ภายใต้กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางด้านเทคโนโลยีและสำนักงาน นำโดยอาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ และอาจารย์ปนิษฐา รุ่งกรุด ในวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Scroll Up