02 939 3000

SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบเข้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

Scroll Up