SIBA College ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบเข้า

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย ผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระบบโควตา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี โดยไม่ต้องสอบเข้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Scroll Up