02 939 3000

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบกิจกรรม Walk Rally Time เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบกิจกรรม Walk Rally Time เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SIBA College กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว นำทีมโดยอาจารย์สมรภรณ์ บุญคมรัตน์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบกิจกรรม Walk Rally Time เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ วัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุ พระราชวังโบราณ ฯลฯ แวะรับประทานอาหาร และซื้อของฝาก ชิลล์ ชิลล์ ที่ตลาดน้ำอโยธยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 การไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ และนำชมพร้อมบรรยายความรู้ในการการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

Scroll Up