02 939 3000

SIBA College มอบเกียรติบัตรชื่นชมคนดีกับ “นักศึกษาวิชาทหารหญิง” จิตอาสา และพิธีประดับปีกกระโดดร่มพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 34

SIBA College มอบเกียรติบัตรชื่นชมคนดีกับ “นักศึกษาวิชาทหารหญิง” จิตอาสา และพิธีประดับปีกกระโดดร่มพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 34

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีประดับปีกกระโดดร่มพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 34 โดยมี พันเอกวรภพ ถาวรแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน และคณะ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาจิตอาสา นางสาวชนิดาภา บำรุงเขต นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 2 กองร้อย 2008 และประดับปีกกระโดดร่มพาราเซลของนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือก รุ่นที่ 34 ให้กับ นศท.ธวัชชัย นาดี ปวส.1/1 คอมฯ กราฟิก นศท.กรรวี โตวิวัฒน์ ปวส.1/1 การโรงแรม นศท.วรชัย มงคลมโนธรรม ปวส.1/2 การโรงแรม และนศท.สรรเพชญ สุขศิลา ปวส.1/1 คอมฯ ธุรกิจ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up