ผู้บริหาร ครู บุคลากร

คณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่งสังกัดชื่อ-สกุล
ประธานกรรมการอำนวยการอ.ยุลา อมาตยกุล
ประธานกรรมการบริหารอ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์
รองประธานกรรมการบริหารอ.จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยดร. เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารองค์กรอ.ศศิมา กลัมพสุต
รองผู้อำนวยการสำนักแผนงานและความร่วมมืออ.สุรพล บุญทองสุข
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาอ.สุเทพ สุวรรณน้อย
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการดร.สนิท หฤหรรษวาสิน

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ตำแหน่ง

สังกัด

รวม

  ประธานกรรมการอำนวยการ11
  ประธานกรรมการบริหาร11
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา11
สำนักสำนักอาชีวศึกษาสำนักบริหารสำนักกิจการพิเศษฯ 
  ผู้อำนวยการ(1)*(1)*11
ฝ่ายฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯฝ่ายส่งเสริมฯฝ่ายบัญชีฯฝ่ายธุรกิจและบริการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯฝ่ายวางแผนฯฝ่ายหลักสูตรพิเศษ  
  รองผู้อำนวยการ111111121111
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ31123112418
  หัวหน้างาน1111221313
  เจ้าหน้าที่34467322108351
รวม87710117671512393

*รักษาการณ์

จำนวนครู

ประเภทวิชาสาขาวิชา/สาขางานจำนวนครู
(คน)
สถานภาพคุณวุฒิวุฒิการศึกษา
ครูประจำครูพิเศษใบประกอบ
วิชาชีพครู
ผู้ชำนาญการทดลองงานปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
  พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี4444
  สาขาวิชาการตลาด22211
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ77716
  สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล1111
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ752527
  ศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมฯกราฟิก33213
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรม6623133
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว2222
รวม ปวช.3229324623263
  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี44422
  สาขาวิชาการตลาด33312
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ77725
  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ44431
  ศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมฯกราฟิก2222
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขางานการโรงแรม44314
  สาขางานการท่องเที่ยว2222
รวม ปวส.2626 2511016 
  วิชาสามัญ  กลุ่มวิชาทักษะชีวิต1515 15411 
รวมทั้งสิ้น73703646317533

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X