วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธพระราชทาน หน้าพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับเกียรติบัตรจากพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวเอกชน 1 ใน 4 วิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร และ 1 ในสถานศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

โครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560

X