แม่ครูยุลา อมาตยกุล

แม่ครูยุลา อมาตยกุล

แม่ครูยุลา อมาตยกุล เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2473 ณ.บ้านถนนตก เริ่มต้นการเป็นครูและนักสังคมสงเคราะห็เมื่ออายุได้ 20 ปี หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ได้สมัครเป็นครูโรงเรียนวรวุฒิวิทยาหรือโรงเรียนอัมพรไพศาล ในปัจจุบันเพียง 1 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

 

ตลอดระยะเวลา 2 ปี แม่ครูยุลาได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ จนสามารถจัดตั้งโรงเรียนเป็นของตนเองที่บ้าน ชื่อโรงเรียนพิริยะวิทยา เริ่มแรกมีนักเรียน 60 คน จนเจริญก้าวหน้า ทำให้ มีนักเรียนถึง 500 คน แม่ครูยุลา นอกจากจะบริหารกิจการโรงเรียนแล้ว ยังใช้เวลาว่างไปช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์มากมาย อาทิเช่น งานอาสากาชาด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ในระหว่างช่วยเหลืองานของอาสากาชาดได้เคยรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จ-พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในงาน ของสภากาชาดไทย และอาสากาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้และป่วยไข้ในถิ่นทุรกันดาร

 

ในปีพุทธศักราช 2518 ได้เริ่มเข้ามาช่วยบริหารงานของสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์จนสถาบันฯมีความเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน แม่ครูยุลา นอกจากจะบริหารกิจการสถาบันฯ จนประสบความสำเร็จแล้วท่านยังใช้เวลาให้กับงานสังคมสงเคราะห์อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้

 

1.) ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

2.) นายกสมาคมต่อต้านยาเสพติดให้โทษแห่งประเทศไทย

3.) ประธานบริหารมูลนิธิครูเพทาย อมาตยกุล เพื่อกิจการลูกเสือ

4.) ประธานบริหารมูลนิธิครูยุลา อมาตยกุล เพื่อการศึกษาในชนบทและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

5.) กรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

6.) รองประธานฝ่ายฝึกอบรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานชมรมกายบริหารชาย บุนนาค

 

ด้วยผลงานและความเมตตาของแม่ครูยุลาดังกล่าวข้างต้น แม่ครูยุลาจึงเป็นแม่ครูที่ยิ่งใหญ่ของลูกหลานชาว SIBA ทุกคน เราชาว SIBA ขอน้อมบูชาด้วยความรักเคารพตลอดไป

Scroll Up