02 939 3000

สำนักงานประกันคุณภาพ

แบบเก็บข้อมูลแยกตามตัวบ่งชี้ ระดับสำนัก

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

download_icon  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพภายในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

Scroll Up