วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาเรียน 2 ปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช.,การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

 

ภาคปกติ (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ดังนี้

 

  • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

  • สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

  • สาขาวิชาเลขานุการ (Secretarial)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)

  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ (Business English)

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Management)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต (Computer Graphic Art)

siba ปวส
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College