วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม และสาขางานการท่องเที่ยว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ใช้เวลาเรียน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  ม.ศ. 3 การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

ภาคปกติ  (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

  • สาขาวิชาการขาย (Marketing)

  • สาขาวิชาเลขานุการ (Secretarial)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)

  • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ (Business English)

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาล (Hospital Management)

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Management)

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic)

siba ปวช
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College