• 02 939 3000
 • info@siba.ac.th
 • Mon - Fri: 8:00 - 18:00

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม และสาขางานการท่องเที่ยว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ใช้เวลาเรียน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  ม.ศ. 3 การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

ภาคปกติ  (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

 • สาขาวิชาการขาย (Marketing)

 • สาขาวิชาเลขานุการ (Secretarial)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)

 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ (Business English)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาล (Hospital Management)

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Management)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic)

siba ปวช
Scroll Up