02 939 3000

ปรัชญา

มุ่งสร้างทักษะความชำนาญ         ประสานความเป็นสากล

ฝึกฝนตนให้เป็นนักธุรกิจ         ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถ


อัตลักษณ์

ทันเทคโนโลยี         ภาษาดี         มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้         มุ่งสู่งานอาชีพ


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนุก และดี

มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเต็มศักยภาพ บูรณาการสู่มาตรฐานสากล

และสามารถดำรงตนอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีความสุข


พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นสากล เก่ง ดี มี สุข และรักความเป็นไทย

 

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นเลิศ

 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

 

พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

Scroll Up