วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

ปรัชญา อัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา อัตตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งสร้างทักษะความชำนาญ         ประสานความเป็นสากล

ฝึกฝนตนให้เป็นนักธุรกิจ         ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถ


อัตตลักษณ์

ทันเทคโนโลยี         ภาษาดี         มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้         มุ่งสู่งานอาชีพ


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนุก และดี

มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาเต็มศักยภาพ บูรณาการสู่มาตรฐานสากล

และสามารถดำรงตนอยู่ในประชาคมโลกอย่างมีความสุข


พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ความเป็นสากล เก่ง ดี มี สุข และรักความเป็นไทย

 

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นเลิศ

 

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

 

พันธกิจที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

Scroll Up