มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.1   ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.4   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.5   ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.6   ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.7   ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.8   ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2   ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 2.5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

มาตรฐานที่ 3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.2    ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.8   ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา

และการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.10   ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.11   ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ

, SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ     ตัวบ่งชี้ 3.12   ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย