02 939 3000

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม และสาขางานการท่องเที่ยว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ใช้เวลาเรียน 3 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  ม.ศ. 3 การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

ภาคปกติ  (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

เปิดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

 • สาขาวิชาการขาย (Marketing)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)

 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ (Business English)

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Management)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

SIBA College เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาเรียน 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ปวช.,การศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

ภาคปกติ (เรียนเวลา 8.00น. ถึง 15.00น.)

 

เปิดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาการบัญชี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 • สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

Scroll Up