02 939 3000
ครูเพทาย อมาตยกุล

ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ให้กำเนิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2458 ท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นปูชนียบุคคลของกิจการลูกเสือการศึกษาและงานสังคมสงเคราะห์ของชาติมาตลอดชีวิตของท่าน ท่านเป็นนักต่อสู้ มีความมานะอดทน มีจิตใจเมตตากรุณาปราณี เป็นที่ยกย่องสรรเสริญ และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

งานที่ครูเพทาย อมาตยกุล ทำไว้ให้แก่ชาติบ้านเมือง มีมากมาย อาทิเช่น เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพซึ่งเป็นสโมสรลูกเสือกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทยและดำรงตำแหน่งนายกสโมสรกรุงเทพ ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 จนถึงปี 2534 เมื่อท่านสิ้นชีวิตลง นอกจากนี้แล้วท่านยังดำรงตำแหน่งทางลูกเสือของชาติที่สำคัญ คือ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ริเริ่มก่อตั้งกองลูกเสือเด็กพิการขึ้น ณ.โรงเรียนศรีสังวาลย์ กองลูกเสือชาวเขา กองลูกเสือจราจรขึ้นในประเทศไทย

งานด้านการฝึกอบรม ท่านได้จัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือจราจร อบรมลูกเสือวิชาพิเศษ ลูกเสือเทศกิจ ลูกเสือราชประชานุเคราะห์ ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม

ผลงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่ท่านได้ปฏิบัติมาในอดีต เช่น ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการให้มีการส่งเสริมอาชีพ คนพิการให้มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และงานด้านการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมต่อต้านยาเสพติดให้โทษแห่งประเทศไทย และท่านยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อต้านยาเสพติดให้โทษแห่งประเทศไทยด้วย นอกจากงานสมาคมดังกล่าว ท่านยังได้อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมในหลายๆ องค์กร สมาคม และมูลนิธิ

ผลงานด้านการศึกษา ท่านได้รับประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม จากกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารโรงเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ริเริ่มโรงเรียนสอนผู้ใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย ที่โรงเรียนวัดประยูรวงษาวาศ ต่อมาย้ายมาที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ มีชื่อเรียกว่า โรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์ โดยใช้คำขวัญ “ โตแล้ว เรียนลัด ต้องวัดสุทัศน์ โดยครูเพทาย ” ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเมื่อปี พุทธศักราช 2505 ได้ก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ขึ้น ภายในโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในสมัยนั้น จากผลงานการศึกษาดังกล่าวของท่าน ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นครูอาวุโสของคุรุสภา
นอกจากนั้น ท่านยังดำรงตำแหน่งสำคัญต่อไปนี้ เป็นครูโรงเรียนโสมาภาวิทยา, เป็นครูโรงเรียนสุรัสวดี,เป็นเจ้าของโรงเรียนวัดประยูรวงศ์ เวลาพิเศษ, เป็นครูใหญ่โรงเรียนภารตวิทยาลัย, เป็นผู้จัดการโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ, เป็นครูใหญ่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง, เป็นผู้ให้กำเนิด โรงเรียนพณิชการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถาบันสันติราษฎร์-บริหารธุรกิจ, เป็นกรรมการบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ ฝ่ายต่างประเทศ, เป็นสมาชิกสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร, เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตกรุงเทพมหานคร, เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยจอมพล ป.พิบูล-สงคราม, เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ, เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เป็นวุฒิสมาชิก

 

ผลงานที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงผลงานบางส่วนเท่านั้น ยังมีงานที่ท่านได้อุทิศเพื่อกิจการลูกเสือ งานการศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ของชาติอีกเป็นเอนกประการ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ในชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่าน และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2534 ครูเพทาย อมาตยกุล ก็ได้จากพวกเราไปด้วยอาการที่สงบ ด้วยโรคหัวใจ ณ.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่การจากไปของท่านนั้น คงจากไปแต่เพียงร่างกาย แต่คุณงามความดีของท่าน ยังอยู่ในจิตใจของพวกเราชาว SIBA ทุกคน ตลอดจน คุณงามความดีของท่านยังได้ฝากไว้กับอนุชนรุ่นหลังให้ได้รำลึกตลอดเวลา พวกเราชาว SIBA ทุกคน จะได้ ร่วมกันดำรงรักษาชื่อเสียง และเกียรติยศของพ่อครูเพทาย อมาตยกุล ผู้มีพระคุณต่อสถาบันอันทรงเกียรติ แห่งนี้ไว้ตลอดไป ขอให้ดวงวิญาณของพ่อครูเพทาย อมาตยกุล ที่สถิตสถาพรอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า ได้แผ่บารมีปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ศิษย์ครูเพทาย ด้วยกันทุกคน โดยถ้วนหน้ากันเทอญ

Scroll Up