พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีสมรรถนะในรายวิชาอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์  ผู้สอนมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ความชำนาญ มีสมรรถนะสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียน บรรลุเป้าประสงค์ มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
29.ร้อยละของครู ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาที่สอน
2.32.2100
(92.42)
100
(96.00)
100
(100)
P-สค-008งานขออัตรากำลังคน วิธีสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
30.ร้อยละของครู ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี
2.32.275
(65.15)
85
(92.00)

 

ภาพกิจกรรม

95
(97.26)

 

ภาพกิจกรรม

P-สค-004งานฝึกอบรมพัฒนาครู
31.ร้อยละของครู ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก
2.32.25
(24.42)
5
(45.33)

 

ภาพกิจกรรม

20

ภาพกิจกรรม

P-สค-013งานสรรหาและทะเบียนประวัติการประกาศเกียรติคุณ
32.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครู
2.12.4มี
(ไม่มี)
มี
(มี)

มี

ภาพกิจกรรม

P-วผ-004งานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม*
3.2 โครงการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผู้สอน
33.ร้อยละของครู ที่แก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการวิจัย
3.13.270
(87.00)
70
(76.00)
70
P-วผ-102งานบริหารการทำวิจัยของผู้สอน
34.ร้อยละของงานวิจัย ที่ได้รับการพิจารณาให้เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 3.2  50
(80.70)


ยุทธศาสตร์ที่ 4
 ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
เป้าประสงค์  บุคลากรสนับสนุนการสอน สามารถให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้สอนอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)มาตรฐานอาชีวศึกษาเกณฑ์เป้าหมาย
(ปีการศึกษา)
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5961596061
4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
35.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี
2.32.375
(65.15)
75
(74.15)
75
(83.50)
P-สค-005งานฝึกอบรมบุคลากรสนับสนุน
36.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานภายนอก
2.32.35
(24.82)
5
(14.60)
10
P-สค-013งานสรรหาและทะเบียนประวัติการประกาศเกียรติคุณ*
37.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางการศึกษา
2.12.4มี
(ไม่มี)
มี
(มี)
มี
P-วผ-004งานบริหารสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม*
38.มีกระบวนการที่เป็นระบบ ในการให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการผู้เรียน
 2.3  มี
P-สค-017งานประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบุคลากรทางการศึกษา
X