ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา

ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-พน-001 การบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
 F-พน-125 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน-แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
1
1
1 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-002 การขอใช้รถบริการของวิทยาลัยฯ
 F-พน-206 แบบประเมินการให้บริการรถรับส่ง
0
0
1 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-003 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
 F-พน-113 แบบรายงานสภาพปัญหานักเรียน-นักศึกษาในห้องเรียน(รายเดือน)
1
0
1 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-004 การบริหารจัดการด้านเครือข่ายผู้ปกครอง
 F-พน-301 ใบสมัครเครือข่ายผู้ปกครอง
 F-พน-302 บัตรเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
0
0
0
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-006 การติดตามการมาสาย
 F-พน-101 จดหมายเชิญผู้ปกครอง
 F-พน-104 แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษา
 F-พน-106 แบบควบคุมความประพฤติกรณีพิเศษ
 F-พน-118 แบบขออนุญาตทำบัตรสายกรณีพิเศษ
 F-พน-122 ใบประวัตินักศึกษา
 F-พน-125 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน-แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
 F-พน-128 บัตรอนุญาตเข้าเรียนสาย
0
0
0
0
0
0
1
0
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
16 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-007 ฝากลุกไว้กับโรงเรียน
 F-พน-105 แบบควบคุมความประพฤติ(ไป-กลับ)
 F-พน-125 แบบรายงานผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน-แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา
 F-พน-127 แบบรายงานผลการพิจารณาความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา
0
0
1
0
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-008 การติดตามการขาดเรียน
 F-พน-101 จดหมายเรียนเชิญผู้ปกครอง
 F-พน-104 แบบแจ้งพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษา
 F-พน-106 แบบควบคุมความประพฤติกรณีพิเศษ
 F-พน-123 รายงานการดำเนินการและการติดตาม
 F-พน-124 รายงานการดำเนินการและการติดตาม
0
0
0
0
0
0
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
1 ก.ย. 2561
P-พน-009 การเสนอรายชื่อผู้เรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน
 F-พน-120 แบบบันทึกแจ้งการขาดเรียนของนักศึกษาติดต่อกันเกิน 15 วัน
 F-พน-129 แบบบันทึกสถิติการมาเรียน
0
0
0
16 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
16 ส.ค. 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X