ฝ่ายธุรกิจและบริการ

ชื่อระเบียบRevisionวันที่มีผล
P-ธบ-001 งานพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
 F-ธบ-005 แบบฟอร์มสมุดบันทึกรายงานประจำวันของหัวหน้าแม่บ้าน
1
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2561
P-ธบ-002 งานกำกับดูแลความสะอาดอาคารสถานที่
 F-ธบ-002 แบบฟอร์มการตรวจงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายวันอาคาร5
 F-ธบ-003 แบบฟอร์มการตรวจงานประจำวันของพนักงานทำความสะอาดรายวันอาคาร2,4,6
 F-ธบ-004 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเรื่องความสะอาดอาคารสถานที่
 F-ธบ-101 แบบฟอร์มใบรับเรื่องแจ้งซ่อม
1
0
0
0
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ค. 2560
P-ธบ-003 งานบริหารการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
 F-ธบ-006 แบบฟอร์มตรวจเช็คครุภัณฑ์
1
0
17 ก.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
P-ธบ-101 การบริหารซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
 F-ธบ-101 แบบฟอร์มใบรับเรื่องแจ้งซ่อม
1
0
17 ก.ค. 2561
1 พ.ค. 2560
X